Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Regulamin Programu "Bratni Wykonawca"

Wersja obowiązująca od 24.04.2020 r.

 1. Organizatorem programu „Bratni Wykonawca" jest Brata Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Słupskiej 12.
 2. Program „Bratni Wykonawca" jest skierowany dla osób dokonujących zakupów produktów marki Brata Systemy Kominowe (zwanych dalej Uczestnikami) , którego celem jest ich nagradzanie.
 3. Niniejszy „Regulamin” stanowi podstawę działania programu jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1. Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Programu „Bratni Wykonawca" Uczestnik gromadzi Komplet szablonów (murarski + kartonowy) za każdy zakupiony system kominowy oraz Kupony za zakupione elementy systemu z grupy towarowej Brata Akcesoria.
 2. Komplet szablonów oraz Kupony uprawniają do otrzymania punktów w ramach Programu, które nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie.
 3. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 5. Program trwa od 02.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. System przyznawania punktów

 1. Każdy Komplet szablonów oraz każdy Kupon stanowią równowartość 1 punktu.
 2. Punkty za komplet szablonów przydzielane są obligatoryjnie. Punkty za Kupony przyznawane są wyłącznie w przypadku dostarczania Kuponów łącznie z Kompletem szablonów.
 3. Z kompletem szablonów łączony może być tylko jeden Kupon z danego rodzaju asortymentu z grupy Brata Akcesoria.
 4. Punkty za Komplet szablonów przydzielane są w przypadku zakupu systemów kominowych Brata Standard, Brata Uniwersal, Brata Premium oraz Brata Turbo. W przypadku kominów Brata Ferro punkty przydzielane są wyłącznie za szablon kartonowy pochodzący z tego zestawu.
 5. Punkty za Kupony przydzielane są za następujące rodzaje asortymentu z grupy Brata Akcesoria: Płyty przykrywające, Płyty wspornikowe, Systemy mocowania dachowego, Cokoły ceramiki, Zestaw prętów zbrojących na min 4mb komina.
 6. Punkty przyznawane są za zakupy dokonane w okresie trwania programu.

3. Wymiana punktów na nagrody

 1. Po zebraniu punktów zgodnie z ich ilościowymi wymaganiami, zamieszczonymi w katalogu nagród i przed upływem końca trwania programu, Uczestnikowi przysługuje prawo do zakupu odpowiedniej do wielkości zgromadzonych punktów nagrody. Za każdą z otrzymanych nagród Uczestnik zobowiązany jest zapłacić 1PLN + Vat na rachunek bankowy wskazany na, wystawionej przez Organizatora programu, fakturze. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 30-stu dni od daty wystawienia faktury, o której mowa wyżej. W przypadku dokonania płatności po tym terminie Organizatorowi przysługuje prawo odmowy wydania nagrody.
 2. Aktualny katalog nagród wraz z wymaganiami punkowymi uprawniającymi do ich zakupu znajduje się na stronie www.brata.pl w zakładce Program Bratni Wykonawca.
 3. W przypadkach szczególnych Organizator może dopuścić do realizacji punkty zebrane i niewykorzystane przez Uczestnika w poprzednich edycjach programu.
 4. Uczestnik zgłasza żądanie zakupu nagrody, odsyłając na adres Organizatora programu odpowiednią ilość Kompletu Szablonów oraz Kuponów wraz z załączonym, wypełnionym formularzem.
 5. Żądanie zakupu nagrody odbywa się każdorazowo za pośrednictwem dystrybutora Systemów Kominowych Brata.
 6. Koszt ewentualnego podatku dochodowego w związku z funkcjonowaniem programu ponosi Uczestnik, bez prawa żądania jego zwrotu od Organizatora.

4. Odbiór nagród

 1. Odbiór nagrody odbywa się każdorazowo u Dystrybutora, za pośrednictwem którego dokonane zostało zgłoszenia zakupu nagrody.
 2. Organizator zobowiązuje się do dostarczania nagród rzeczowych w terminie 21 dni od daty zapłaty za nagrodę, pod rygorem spełnienia się wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 3. Wydanie nagrody głównej - wycieczki do Barcelony - odbywa się w formie wręczenia vouchera o nominale 1500 zł do zrealizowania we wskazanym przez Organizatora biurze podróży.
 4. Wydanie nagrody nr 5 może się odbywać w formie przelewu, odpowiadających wartości bonów, środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika programu.
 5. Organizator programu zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży lub wydania nagrody Uczestnikowi, w przypadku wystąpienia na ten dzień przeterminowanych płatności wobec Organizatora ze strony Dystrybutora, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza żądanie jej zakupu. W takiej sytuacji Organizator może odstąpić od obowiązku sprzedaży nagrody, a w przypadku dokonania za nią płatności zwrócić Uczestnikowi zapłaconą kwotę pieniędzy.

5. Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane kupony i szablony na nagrodę pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość, pozwalającą na odebranie nagrody jednak nie później niż w terminie 14-stu dni od daty zakończenia lub zawieszenia programu. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych.

7. Reklamacje

 1. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Uczestnikowi nagród bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, uczestnictwa w Programie oraz nagród mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na marketing@brata.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres pocztowy dla doręczeń, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Informacja będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

8. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 30-dniowym powiadomieniem.
 2. Zmiany wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia poinformowania o nich, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian.
 3. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed publikacją zmian.
 4. Do ważnych przyczyn zalicza się następujące okoliczności:
  1. zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora;
  2. istotna zmiana sytuacji rynkowej;
  3. przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora;
  4. zmiana procesów lub systemów sprzedaży;
  5. konieczność modyfikacji systemów informatycznych Organizatora;
  6. dostosowanie niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;
  7. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników.
 5. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 14 dni. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@brata.pl lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Organizatora. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia.
© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk